• Anthony Caro, Red Splash, 1966
  • Anthony Caro, Garland, 1970